Soms krijgen wij bij Tevreden.nl de vraag vanaf welke leeftijd kinderen benaderd mogen worden voor onderzoek. Op basis van de AVG (Algemene VerorderingsWet) en de Gedragscode voor Onderzoek en statistiek hanteert Tevreden.nl de volgende regels:

  • Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelfstandig benaderd worden.
  • Kinderen tussen 12 en 16 jaar mogen na toestemming van ouders benaderd worden via eigen e-mailadres of via e-mailadres ouders. Let op; de AVG is strenger geworden. De ouders moeten een vink zetten voor akkoord indien het kind zelfstandig wordt benaderd, Passief akkoord is niet voldoende. Moet actief akkoord zijn.
  • Kinderen tot 12 jaar mogen NOOIT zelfstandig benaderd worden. Kan alleen via het e-mailadres van de ouders. Daarin vragen of de ouders samen met het kind de vragenlijst willen invullen.

Gedragscode voor Onderzoek en statistiek

De Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek is het resultaat van overleg tussen de drie brancheverenigingen van onderzoek: de VBO (Vereniging voor Beleidsonderzoek), de VSO (Vereniging voor Statistiek en Onderzoek) en de MOA (Vereniging MarktOnderzoekAssociatie).

Deze Gedragscode noemt 12 jaar als leeftijdsgrens, en stelt vast dat voor onderzoek van gegevens van kinderen onder de 12 jaar (of 11 jaar indien het kind al op de middelbare school zit) dit onder toezicht van of met instemming van de wettelijk vertegenwoordiger dient gebeuren.

In de toelichting bij de Gedragscode staat dat gekozen is voor de ondergrens van 12 jaar omdat jongeren vanaf die leeftijd verondersteld worden te kunnen overzien en begrijpen wat het doel van het onderzoek is.

Volgens de Gedragscode mogen kinderen tot 12 jaar alleen meewerken aan onderzoek, wanneer er toezicht is van de wettelijke vertegenwoordiger, tenzij het kind deelneemt aan het middelbaar onderwijs. Incidenteel komt het voor dat een kind van 11 jaar al op de middelbare school zit.

Daarmee onderscheidt de Gedragscode de volgende situaties.

  • Het kind is jonger dan 12 jaar: toezicht van de wettelijke vertegenwoordiger vereist;
  • Het kind is jonger dan 12 jaar, maar zit al op de middelbare school: instemming van de wettelijke vertegenwoordiger vereist; of
  • Het kind is 12 jaar of ouder: instemming van de wettelijke vertegenwoordiger vereist.
  • Het kind is 16 jaar of ouder: het kind mag zelfstandig benaderd worden

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is het de opdrachtgever en daarmee het door de opdrachtgever ingeschakelde onderzoeksbureau alleen toegestaan om de persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar te verwerken met de toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers.

Overigens hoeft deze toestemming niet op papier te zijn verkregen, maar kan dit bijvoorbeeld ook per e-mail of via de website, zolang maar kan worden aangetoond dat er toestemming is verkregen. Bovendien is alleen toestemming vereist van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers voor het deelnemen van hun kind aan een onderzoek.

De ouders of de wettelijke vertegenwoordigers horen in principe geen invloed te hebben op wat de kinderen antwoorden op de vragen die aan hen voorgelegd worden. Dan is er immers geen sprake meer van een echt jongerenonderzoek!

Wilt u meer weten?

Wij denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande button of via 010 – 234 1550.

Neem contact op